DeepAI AI Chat
Log In Sign Up

Lin Chen

is this you? claim profile
0 followers
Google
Texas Tech University
Zhejiang University
Shanghai Jiao Tong University
Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI)
Anhui University
Southwest Jiaotong University
Columbia University
Peking University
berkeley college
Yale University
University of Twente
The Chinese University of Hong Kong
USTC

Featured Co-authors