septictank

verfied profile

0 followers

با اطمینان کامل توان گفت که مهمترین ویژگی داشتن یک سیستم سپتیک تانک ، امکان تنظیم سیستم سپتیک تانک در هر نقطه با خاک سالم باشد. در خانه های موجود که در قسمت دور افتاده ساخته شده اند ، به سیستم فاضلاب به طور معمول هزینه و دشوار است. در برخی موارد ، حتی به دلیل عدم وجود خطوط فاضلاب در نزدیکی های آنها حتی غیرممکن است بنابراین در اینجا ودر مورد این خانه ها سیستم های سپتیک تانک یک قابلیت مناسب و مقرر به موجود هستند. پایپ گستر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع سپتیک تانک در ایران می باشد.